Felles hovedopptak i Skien kommune

Det er felles hovedopptak i Skien Kommune.

Søknad skjer elektronisk på www.skien.kommune.no

Tildeling av plass skjer etter barnehagens vedtekter.

Tildeling av plass skjer etter følgende prioriteringer;

1; Barn med nedsatt funksjonsevne og/eller barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester.

2: Personalbarn, det vil si barn av faste ansatte. Det er 1. prioritering på barn av førskolelærere, da dette er en yrkesgruppe det er vanskeligere å få ansatt enn assistenter. Det vil bli vurdert hvilke stillinger det er behov for ansatte i.

Antall personalplasser vurderes i forhold til resten av barnegruppa. Søknad skjer på vanlig måte.

3; Barn til medlemmer i Gjerpen Andelslag BA. Ansiennitetsprinsippet benyttes, Herunder kommer søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

4; Barn fra barnehagens nærmiljø. Det vil si barn tilhørende Gjerpen, Venstøp og Bratsbergkleiva Skolekrets.

Når to eller flere står likt vil det bli foretatt en intern loddtrekning.

5; Barn som for øvrig står på venteliste og som faller inn under barnehagens opptakskrets..

Barn med nedsatt funksjonsevne og/eller barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester har prioritet etter Barnehagelovens § 13

Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m. h. t. alder, kjønn, etc. blir så god som mulig.

Den som er tildelt plass får beholde den frem til skolestart. ( obs. oppsigelsesfrist på plassen).